Vision & värdegrund

Vår vision

Galaxy Förskola erbjuder en lekfull och inspirerande pedagogisk miljö för barn i åldern 1-5 år där varje barns individuella utveckling står i fokus och där varje barn skall känna sig välkommen, trygg och bekräftad. I våra förskolor skall barnen stimuleras av en högklassig pedagogisk miljö med kompetent och engagerad personal. Vi har ett systematisk kvalitetsarbete som utgår från lpfö18, barnkonventionen , handlingsplan för barns säkerhet och plan mot kränkande behandling.

Vår förskola är en mötesplats för alla och tillsammans utvecklar vi respekt, empati och demokratiska värden.

Språket är grunden för att utveckla sig själv tillsammans med andra. Detta är helt grundläggande i vårt arbete. Alla har ett språk eller flera.Vi hittar det och utvecklar barnen utifrån det. Vi använder många olika vägar. Talade språket,TAKK, känslor, drama, teater, skapande ,sång musik etc.

Vi erbjuder en pedagogisk miljö där barnen stimuleras inom alla läroplanens område.Allt från språk och kommunication till matematik och teknik. 

Värdegrund

Vår förskola genomsyras av öppenhet, ett interkulturellt förhållningssätt och allas lika värde där barnen bemöts med respekt, blir lyssnade till och känner sig trygga.

Likabehandling och ett demokratiskt förhållningssätt skall genomsyra vår verksamhet där vi också breddar barnens lekmönster och intressen över traditionella gränser samtidigt som vi respekterar barnens kulturella identitet.
​​​​​​​
Värdegrunden kan symboliseras genom lekaktiviteter, diskussioner med barnen individuellt och i grupp  på ett lättsamt sätt som når alla barn.
​​​​​​​
Värdegrund och förhållningssätt kommer att kontinuerligt diskuteras med och kommuniceras till vårdnadshavare.
Vi följer upp värdegrundsarbetet i enkäter som ingår i den löpande kvalitetsuppföljningen.

Galaxy Förskola i Gävle

Vi har pedagogiska miljöer som stimulerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskapssökande hos barn och vuxna. Vår pedagogiska miljö tillåter barnen att vara kompetenta.