Galaxy Förskola i Gävle

En fantastisk miljö för barnen!

På Galaxy Förskola möts alla barn av aktivt närvarande pedagoger som hör och ser vad barnen säger och gör. Vi har pedagogiska miljöer som stimulerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskapssökande hos barn och vuxna. Vår pedagogiska miljö tillåter barnen att vara kreativa, nyfikna samt stimulerar till en lust att lära.

Vår pedagogiska verksamhet uppmuntrar till delaktighet för alla barn, Vårdnadshavare och pedagoger. Alla som kommer till vår verksamhet ska känna sig välkomna och mötas av en pedagogisk och trivsam miljö med engagerad och tillmötesgående personal.

Vår värdegrund bygger på Respekt, Empati och Demokrati.

Pedagogisk grundsyn

Galaxy Förskola erbjuder en lustfylld och stimulerande verksamhet som bygger på lek och där varje barns individuella utveckling står i fokus.Alla barn skall känna sig välkomna, trygga och bekräftade.

Vi hjälper varje barn att utvecklas efter sina förutsättningar samtidigt som vi i lek och aktiviteter förmedlar och förankrar respekt för varandra, kunskap om mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Vi arbetar utifrån barns perspektiv, medverkan och inflytande. Vi vill stimulera och utveckla varje barns nyfikenhet. Barnen ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade till både individuellt och i grupp. De får både lära sig att gör sin röst hörd, men också att lyssna på andra och att rösta om och påverka gemensamma aktiviteter. Vi ser mångfald som en styrka och tillgång och att barnen kommer från olika länder och kulturer ser vi som en inspirerande källa till berättelser, kunskap men också som en manifestation av allas lika värde. Vi har speciell fokus på barnens språkutveckling, i första hand svenska men också hemspråket. Vi fokuserar dessutom på att med ett lustfyllt sätt i aktiviteter och lekar skapa förståelse för grundläggande matematiska begrepp.

För att alla barn ska få möjligheten att bli sitt bästa jag och göra sin röst hörd, kunna och våga ta plats, fatta beslut och ta ansvar så behövs ett språk.En möjlighet att kunna kommunicera.Därför tar barnens språkutveckling stor plats hos oss.​​​​​​​

Galaxy Förskolan har 3 avdelningar:

Galaxy Förskola har 8 anställda med följande sammansättning:

Galaxy Förskola i Gävle

Vi har pedagogiska miljöer som stimulerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskapssökande hos barn och vuxna. Vår pedagogiska miljö tillåter barnen att vara kompetenta.