Utveckling

Utveckling på Galaxy Förskola i Gävle

Den dagliga kontakten

Den dagliga kontakten är viktig för alla tre parter, pedagoger – barn – vårdnadshavare. Det är här i den dagliga kontakten som vi kan mötas i kortare samtal för att föra över viktig information om vad som hänt hemma på morgonen och som kan påverka barnet under dagen samt vad som hänt på förskolan under dagen. Är man som vårdnadshavare eller pedagog i behov av ett längre samtal kan man tillsammans göra upp om en tid för detta.

Utvecklingssamtal och utvecklingsplan

Utvecklingssamtal erbjuder vi på hösten andra året barnet går på förskolan med ett uppföljningssamtal på våren. Under utvecklingssamtalet ger vi vårdnadshavare en helhetsbild av ett barn.

En utvecklingsplan upprättas gemensamt med vårdnadshavare och som utvärderas vid uppföljningssamtalet på våren. Det är önskvärt att båda föräldrarna deltar och 30 minuter avsätts för samtalet.

Vid behov möter vi vårdnadshavare fler gånger för att följa ett barns utveckling. Det är det individuella behovet hos barnet och föräldrar som styr detta.

Informationsmöten för Vårdnadshavare

 Vi kommunicerar på flera plan, bland annat genom att kalla till informationsmöten ett par gånger om året och dom dagliga möten och digatala kommunikationen via Tyra.
Föräldramöte/föräldraråd slår vi ihop till ett möte en gång per termin.

Dialog

Vårt mål är att den löpande dialogen mellan vårdnadshavare och förskole pedagoger skall fungera som en kanal för information, synpunkter och eventuella klagomål.

Vårdnadshavare har också möjlighet att kontakta Rektorn direkt eller huvudmannen Mona Education AB, via telefon 026-420 33 00 eller e-post info@monaedu.se.

Vi välkomnar alla synpunkter och förslag!

Språkutveckling

Språkutveckling i förskolan sker både i ”det vardagliga lärandet” och i styrda undervisnings situationer. Det tränar vi genom att använda så många olika kommunikations vägar som möjligt. tex genom TAKK, Bildstöd, sång ,dans, musik och känslor.

Genom att vara delaktig i alla situationer med barnet som till exempel matsituationen, på och avklädning, blöjbyten med mera pratar vi om det som sker. Ibland tydliggör vi händelser med bilder och tecken. Att använda tecken som stöd gör att vi förstärker ord och gör ordet mer begripligt för barnet. 

Vi har samlingar dagligen där vi ger alla barn språkutrymme, sjunger sånger, har rörelser och tränar rim och ramsor för att stimulera barnets språkutveckling. Sagoläsning där barnet är aktivt med och berättar vad som händer i berättelsen sker dagligen i verksamheten.
I barnens lek på förskolan är vi med och observerar och lyssnar in barnens sätt att kommunicera med varandra. Utifrån det reflekterar vi tillsammans över barns språk och kommunikation.

Att lyssna in barnet och uppmuntra till att ge uttryck för sina känslor och uppfattningar i ord gör att barnet stärker sin jag uppfattning och vågar ta för sig.

Uppföljning och dokumentation

Varje barns utveckling dokumenteras i Tyra med hjälp av bild,text och skapat material. Barnets utveckling dokumenteras dessutom i samband med utvecklingssamtalet då personalen dokumenterar dialogen med vårdnadshavarna under mötet

Noll tolerans mot kränkande behandling

Vi har arbetat fram en plan mot kränkande behandling som vi tillsammans i arbetslaget går igenom och utvecklar varje höst. Den presenteras på första informationsmötet på hösten. Den finns också att läsa i tyra. Grunden i planen mot kränkande behandling är att alla skall vara trygga i sin miljö och barnen ska alltid anförtro sig till någon vuxen och alla skall känna till sina rättigheter och veta att man har rätt till hjälp när man behöver.

Dialog

Vårt mål är att den löpande dialogen mellan vårdnadshavare och förskole pedagoger skall fungera som en kanal för information, synpunkter och eventuella klagomål.

Vårdnadshavare har också möjlighet att kontakta rektor direkt via tel: 073 369 97 50 eller e-post: lise-lotta@galaxyforskola.se

Vi välkomnar alla synpunkter och förslag!

Galaxy Förskola i Gävle

Vi har pedagogiska miljöer som stimulerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskapssökande hos barn och vuxna. Vår pedagogiska miljö tillåter barnen att vara kompetenta.